Orthopedagogische Begeleiding (Geel - Lier)

Welkom op de stage informatiepagina van de opleiding Graduaat Orthopedagogische Begeleiding (campus Geel - Lier).
In het twee jaar durende programma bieden we onze studenten elk semester een stage aan. Tijdens de eerste 2 semesters (= fase 1) van hun opleiding lopen studenten stage op dezelfde werkplek. In het tweede jaar (= fase 2) zoeken studenten een nieuwe werkplek waar ze opnieuw twee semesters stage lopen.
Naarmate de opleiding vordert neemt enerzijds het aantal uren op de werkplek toe en anderzijds de complexiteit van verwachte competenties.
Werkplekleren op de werkplek
Werkplekleren 1 (200u)
In werkplekleren 1 ligt de focus op het leren kennen van de werkplek, het team en de doelgroep van de organisatie vanuit observatie en bevraging. De student gaat in éénvoudige situaties en met ondersteuning vanuit de werkplek aan de slag met de doelgroep en organisatie. Op die manier verkennen ze hun eigen professionele basishouding als orthopedagogisch begeleider. Ze krijgen tools aangereikt om aan (zelf)reflectie te doen wat de basis legt voor hun Eportfolio. De student maakt zich de missie en visie van de organisatie eigen en ervaart hoe deze zichtbaar is in de werking van de organisatie.
Werkplekleren 2 (275u)
In werkplekleren 2 neemt de student een actievere rol op in de communicatie met de doelgroep, het team en de organisatie. De student treedt zelfstandig in contact met anderen in éénvoudige situaties. In de relatie met de cliënt houdt hij rekening met hun noden en behoeften. Hij levert een actieve en constructieve bijdrage aan het groepsgebeuren door in éénvoudige situaties te handelen. Tijdens een individuele of groepsactiviteit neemt de student initiatief om de cliënten te betrekken. De student neemt deel aan (in)formele overlegmomenten en communiceert professioneel in functie van context en doelgroep.
Werkplekleren 3 (275u)
In werkplekleren 3 toont de student zich meer in de complexe situaties. In deze situaties legt hij contact met de cliënt en handelt hij vanuit hun noden en behoeften. Hiervoor krijgt de student de nodige ondersteuning vanuit de werkplek. De student onderbouwt keuzes voor bepaalde methodes vanuit theoretische en (ortho)(ped)agogische en ethische kaders. Hij neemt actief deel aan overlegmomenten door eigen agendapunten te bespreken. De student herkent het netwerk van de client, brengt belangrijke relaties in beeld en legt contact met betekenisvolle derden.
Werkplekleren 4 (300u)
In werkplekleren 4 staat de zelfstandigheid van de student in complexe situaties centraal. In deze situaties handelt hij vanuit de noden en behoeften van de cliënt. Hij signaleert ontwikkelingen en veranderingen in het gedrag van de client. De student benoemt noden, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Bovendien levert hij informatie aan in het omschrijven van doelen, methoden en middelen die inspelen op deze noden. Aanvullend neemt de student specifieke verantwoordelijkheden op in functie van een gezamenlijk doel of te bereiken resultaat. Hij wordt geacht doelbewuste handelingen te stellen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen. In contact met het netwerk neemt hij eveneens een actieve en zelfstandige rol in. De student zet in op het contact leggen met het netwerk en levert een actieve bijdrage in het verstevigen en/of uitbreiden van de context.
Enkele aandachtspunten
  • De student zoekt zelf zijn werkplek. Hij krijgt hiervoor ondersteuning van de werkplekcoördinator. De student krijgt pas een goedkeuring wanneer een plek aan alle voorwaarden voldoet.
  • Werkplekleren 1 en 2 worden afgewerkt op dezelfde plek. Voor werkplekleren 3 en 4 zoekt de student een andere plek. Op die manier heeft de student bij het afronden van de opleiding minimum 2 ervaringen opgedaan.
  • Elk werkplekleren start met een kennismakingsgesprek en eindigt met een evaluatiemoment.
  • Vanuit de school wordt de student opgevolgd door een werkplekbegeleider. Deze werkplekbegeleider ondersteunt ook de student in de supervisiesessies.
  • Onze studenten lopen voornamelijk stage in voorzieningen waar kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen ambulant, semi-residentieel of residentieel begeleid worden en/of verblijven. Meestal gaat het om organisaties die zich vestigen onder de koepel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of Bijzondere Jeugdbijstand.
Is jouw voorziening een ideale werkplek voor onze studenten Orthopedagogische Begeleiding?
Heb je nog vragen? Contacteer werkplekcoördinator Maarten Janssens: maarten.janssens@thomasmore.be