Chemie (Geel)

In de laatste semester van de opleiding bachelor in de chemie lopen de studenten van deze opleiding een wetenschappelijke onderzoeksstage. De stage omvat 17 weken en loopt voor studenten met een regulier traject van februari t.e.m. mei. Voor studenten met een niet-regulier traject kan dit ook van september t.e.m. december zijn.
De stage wordt uitgevoerd in een laboratorium of een productie-eenheid van de industrie of van een instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als stageonderwerp wordt een welomlijnd laboratorium- of productieprobleem opgedragen. Tijdens de stage wordt het nodige praktische werk verricht om een antwoord te vinden op de gestelde onderzoeksvragen. De bekomen resultaten worden verwerkt in een eindwerk, dat na de stageperiode gepresenteerd en verdedigd wordt voor een jury.
De stage en het schrijven van het eindwerk worden opgevolgd door een stagementor van het stagebedrijf en door een stagebegeleider van de hogeschool.
De stage is in principe onbezoldigd.